Privacy Statement


PRIVACY STATEMENT YOURSLIFESTYLE


Inleiding
Yourslifestyle neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@yourslifestyle.nl.


Wie is Yourslifestyle ?
Yourslifestyle is de eenmanszaak Yourslifestyle, kantoorhoudende te (2321 KS) Leiden aan Betaplein 33, ingeschreven in het Handelsregister van de Kanter van Koophandel onder nummer 81425600.
Wanneer Yourslifestyle jouw persoonsgegevens verwerkt, is Yourslifestyle de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt Yourslifestyle jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Yourslifestyle persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Yourslifestyle voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Yourslifestyle worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.


Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgt Yourslifestyle jouw persoonsgegevens?
Yourslifestyle heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.


Wat zijn Jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Yourslifestyle over je zijn vastgelegd. kun je een verzoek tot inzage doen.


Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Yourslifestyle .Je kunt verzoeken dat Yourslifestyle je gegevens wijzigt. verbetert. aanvult. verwijdert of afschermt.


Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast. onder voorwaarden. hei recht om Yourslifestyle te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.


Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigd belang' van Yourslifestyle of een derde plaatsvindt. heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.


Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Yourslifestyle te verkrijgen. Yourslifestyle zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale Systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.


Toestemming intrekken
ln alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is. heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor hel verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Yourslifestyle je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.


Reactie door Yourslifestyle
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@yourslifestyle.nl. Yourslifestyle zal je verzoek zo snel mogelijk in willigen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Yourslifestyle een dergelijk verzoek heeft. ontvangen. Indien Yourslifestyle je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden dooigegeven aan:
- Verwerkers


Het kan zijn dat Yourslifestyle verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij. bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Wat zijn cookies en hoe gebruikt Yourslifestyle ze?
Cookies zijn kleine stukjes (lekst)informatie die bij hel bezoek van de website van Yourslifestyle worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: "Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Yourslifestyle worden geplaatst. kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we hel over 'cookies' hebben. bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Yourslifestyle je gegevens gebruikt. dan kun je een e-mail sturen naar info@yourslifestyle.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Yourslifestyle jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@yourslifestyle.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op hel gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.